Infolinia: 801 507 107

PZU

pzu


Opis

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna jest macierzystą firmą wszystkich podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PZU. PZU SA działa w sektorze ubezpieczeń majątkowych oraz osobowych

Ubezpieczenie OC PZU

- ubezpieczenie zawierane na okres 12 miesięcy

- przy zakupie ubezpieczenia OC bezpłatna Zielona Karta

- ubezpieczenie OC jest ważne we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz w Andorze, Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Chorwacji

- przy zakupie OC ubezpieczenie PZU Auto Pomoc w wariancie Komfort  bez dodatkowych opłat

- PZU bierze na siebie odpowiedzialność za finansowe konsekwencje szkód wyrządzonych osobom trzecim.

Ubezpieczenie AC PZU

- ubezpieczenie AC obejmuje wypadki powstałe w Polsce oraz na terytorium pozostałych państw Europy, Algierii, Iranu, Iraku, Maroka, Izraela oraz Tunezji

- dwa warianty ubezpieczenia AC: „Warsztat” lub „Wycena” oraz szereg opcji zmniejszających albo rozszerzających zakres ubezpieczenia

- przy zakupie AC, ubezpieczenie PZU Auto Pomoc w wariancie Komfort bez dodatkowych opłat

Assistance PZU

Pomoc assistance w wariancie Super dostepny jest dla każdego kierowcy, nawet jeśli nie posiada ubezpieczenia OC lub AC w PZU

Przy zakupie OC lub AC PZU Auto Pomoc w wariancie Komfort  bez dodatkowych opłat.

Ubezpieczenie obejmuje pomoc na terenie Polski oraz za granicą.

 

NNW w PZU

Suma ubezpieczenia może wynosić nawet 100.000 zł dla każdej ubezpieczonej osoby.

Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu, a także:

 • -podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu,
 • -podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju na trasie jazdy,
 • -podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy,
 • -bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu lub przyczepy zespolonej z pojazdem.
 • Ubezpieczenie obejmuje:
 • -świadczenie w razie powstania całkowitego lub częściowego uszczerbku na zdrowiu,
 • -świadczenie w razie śmierci ubezpieczonego,
 • -zwrot kosztów nabycia protez i środków pomocniczych,
 • -zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów,
 • -zwrot poniesionych na terytorium RP kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • -zwrot kosztów transportu zwłok do miejsca pochowania w Polsce

 

Uzyskanie Odszkodowania z PZU

Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC przysługuje, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Odszkodowanie w PZU ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem, najwyżej jednak do wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie. Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:

 • w przypadku szkód na osobie – 2 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
 • w przypadku szkód w mieniu – 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych

Engine By SL SYSTEMSCreated by SL SYSTEMS
Infolinia:
801 507 107
0048 32 615 69 85
0048 667 247 338